เงื่อนไขและกติกา
วิธีการร่วมสนุก

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ดีโด้ทุกรสชาติ ขนาด 225ml. และ 450ml.จำนวน 1 ขวดขึ้นไป จากร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

ร่วมรายการโดยสแกนคิวอาร์โค้ด ใต้ฝาเพื่อลงทะเบียน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อลงทะเบียนลุ้นรับรางวัล (รหัสใต้ฝา 1 รหัส เท่ากับ 1 สิทธิ์) โดยรหัสใต้ฝา 1 รหัส ที่ส่งข้อมูลแล้วไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก

กำหนดการร่วมสนุก

เริ่มรายการตั้งแต่ วันที่ 15 เมษายน 2565 - วันที่ 12 สิงหาคม 2565

จับรางวัล ครั้งที่ 1 วันที่ 29 เม.ย. 65 (14กอง) ครั้งที่ 2 วันที่ 6 พ.ค. 65 (7กอง) ครั้งที่ 3 วันที่ 13 พ.ค.65 (7กอง) ครั้งที่ 4 วันที่ 20 พ.ค.65 (7กอง) ครั้งที่ 5 วันที่ 27 พ.ค. 65 (7กอง) ครั้งที่ 6 วันที่ 4 มิ.ย. 65 (7กอง) ครั้งที่ 7วันที่ 10 มิ.ย.65 (7กอง) ครั้งที่ 8วันที่ 17 มิ.ย. 65 (7กอง) ครั้งที่ 9 วันที่ 24 มิ.ย. 65 (7กอง) ครั้งที่10 วันที่ 1 ก.ค. 65 (7กอง) ครั้งที่ 11 วันที่ 8 ก.ค. 65 (7กอง) ครั้งที่12 วันที่ 15 ก.ค.65 (7กอง) ครั้งที่ 13 วันที่ 22 ก.ค.65 (7กอง) ครั้งที่ 14 วันที่ 29 ก.ค.65 (7กอง) ครั้งที่ 15 วันที่ 5 ส.ค. 65 (7กอง) ครั้งที่ 16 วันที่ 13 ส.ค.65 (2กอง)

สถานที่จับรางวัล ณ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด เลขที่ 455/89 หมู่บ้านทาวน์พลัส ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ Facebook DeeDo ภายในเวลา 18.00 น. ครั้งที่ 1 วันที่ 3 พ.ค. 65 ครั้งที่ 2 วันที่ 9 พ.ค.65 ครั้งที่ 3 วันที่ 16 พ.ค.65 ครั้งที่ 4 วันที่ 23 พ.ค.65 ครั้งที่ 5 วันที่ 30 พ.ค.65 ครั้งที่ 6 วันที่ 6 มิ.ย.65 ครั้งที่ 7 วันที่ 13 มิ.ย.65 ครั้งที่ 8 วันที่ 20 มิ.ย.65 ครั้งที่ 9 วันที่ 27 มิ.ย. 65 ครั้งที่ 10 วันที่ 4 ก.ค.65 ครั้งที่ 11 วันที่ 11 ก.ค.65 ครั้งที่ 12 วันที่ 18 ก.ค.65 ครั้งที่ 13 วันที่ 25 ก.ค.65 ครั้งที่ 14 วันที่ 1 ส.ค. 65 ครั้งที่ 15 วันที่ 8 ก.ค. 65 ครั้งที่ 16 วันที่ 15 ส.ค.65

มูลค่าของรางวัล

ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 113 ได้แก่
รางวัล สร้อยคอทองคำ หนัก 25 สตางค์ มูลค่ารางวัลละ 7,300บาท จำนวน 5 รางวัล ต่อการจับรางวัล 1 ครั้ง รวมจับรางวัล 113 ครั้ง จำนวน 565 รางวัล รวมมูลค่า 4,124,500 บาท

รางวัลสำหรับการจับรางวัลใหญ่ ครั้งที่ 114 ได้แก่
รางวัล ทองคำแท่ง หนัก 5 บาท มูลค่ารางวัลละ 146,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 292,000 บาท
*หมายเหตุ ราคาทองคำ ณ วันที่ 22 ก.พ. 2565

รวมจำนวนของรางวัลทั้งรายการ 567 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4,416,500บาท (สี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เงื่อนไขในการรับรางวัล

1. บริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่านตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ส่งเข้าร่วมรายการ หรือตามข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ หากไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศผลรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองตามลำดับต่อไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากผู้โชคดีสำรองไม่ยืนยันตนเพื่อรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้แก่องค์กรสาธารณกุศลต่อไป
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องมารับรางวัลด้วยตัวเองที่บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 455/89 หมู่บ้านทาวน์พลัส ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 เท่านั้น พร้อมจะต้องยืนยันตัวตนโดยนำสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 1 ฉบับ และ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ, (กรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับจะต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนมาด้วย) รหัสฝาหมายเลขที่ได้รับรางวัล และ จดหมายแจ้งการรับรางวัลฉบับจริง
3. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นและไม่มีเงินสดเป็นส่วนประกอบในของรางวัล ผู้โชคดีมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5%ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ประกอบคำสั่ง ที่ ท.ป. 104/2544
5. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือ บริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัทฯ และ ตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมในการจัดเก็บ รวบรวม โอนข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการดำเนินกิจกรรมนี้ รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯ จัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้าหรือจ่ายค่าตอบแทนมาเพื่อรับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น

**พนักงานและบุคคลในครอบครัวของบริษัท ฟู้ดสตาร์จำกัดและบริษัทในเครือของบริษัท, บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องฯ, หรือตัวแทนที่เกี่ยวข้องในรายการนี้ และคณะกรรมการดำเนินรายการ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการนี้